آموزش دریافت لینک برنامه - 1399-12-03 16:44:00
ادغام ویدیو - 1399-10-23 15:21:00
پشتیبانی شاد. - 1399-10-21 18:29:00
دانلود اپلیکیشن آپارات مخصوص آموزش - 1399-10-19 23:27:00
دانلود برنامه شادیار - 1399-10-19 23:23:00
درباره ما - 1399-10-19 15:44:00
ارسال آموزشات - 1399-10-18 10:06:00
پشتیانی وبسایت - 1399-10-17 10:55:00
پشتیبانی شاد - 1399-10-15 08:08:00
کلاهبرداری دیجی کالا - 1394-10-08 14:04:00
وضیعت واتساپ - 1399-10-07 14:14:00
آزمون ساز - 1399-10-07 11:22:00
مترجم انلاین - 1399-10-06 23:04:00
دانلود برنامه تارکردن عکس - 1399-10-06 19:22:00
نصب برنامه استیکر کده - 1399-10-06 19:19:00
نصب برنامه شاد در ایفون یا کامپیوتر - 1399-10-06 14:29:00
خطای عدم نصب شاد - 1399-10-04 21:40:00
خطای ۴٠۶ در شاد - 1399-10-04 21:36:00
خطای۴٠۳ در شاد - 1399-10-04 21:31:00
نرم افزار - 1399-10-04 10:32:00
راهنمای قسمت های مختلف شاد - 1399-10-03 22:35:00
راهنمای قسمت مدرسه من - 1399-10-03 21:40:00
گروه و کانال - 1399-10-03 15:02:00
احراز هویت دانش آموزان - 1399-10-03 15:01:00
نکات مهم درمورد تدریس در شاد - 1399-10-03 13:17:00
آموزش ساختن برنامه - 1399-10-02 17:38:00
تنظیمات درشاد - 1399-10-02 13:11:00
ایجاد گروه و کانال - 1399-10-02 13:08:00
سرویس ها در شاد - 1399-10-02 13:02:00
ثبت نام در شاد - 1399-10-02 12:40:00
موبایل - 1399-10-01 23:21:00
برای دیدن فیلم ها در اپارات روی بریم کلیک کنید. - 1394-10-01 20:34:00
مرحله سوم اخرین بازدید - 1399-10-01 19:48:00
مرحله دوم اخرین بازدید - 1399-10-01 19:45:00
آموزش کاری کردنه که در واتساپ کسی نتواند اخرین بازدید مرا ببیند - 1399-10-01 19:41:00
آموزش تاریک کردن یا حالت شب در شاد - 1399-10-01 17:21:00
مطالب جدید که در شاد بروز شده است ۹۹/۹/۱ - 1399-10-01 17:15:00
مرحله سوم کم کردن حجم ویدیو - 1399-09-30 10:38:00
مرحله دوم کم کردن حجم ویدیو - 1399-09-30 10:37:00
کم کردن حجم ویدیو - 1399-09-30 10:31:00
آموزش درست کردن پی دی اف - 1399-09-30 10:28:00
آموزش آزمون دادن کارافرینی - 1399-09-27 16:19:00
مرحله سوم اموزشات کتاب - 1399-09-27 11:14:00
مرحله دوم اموزشات کتاب - 1399-09-27 11:13:00
پیدا کردن اموزشات کتاب ها در شاد - 1399-09-27 11:10:00
مرحله ۱۰ کار افرینی - 1399-09-27 08:10:00
مرحله نهم کار افرینی - 1399-09-27 08:08:00
مرحله ۸ کارافرینی - 1399-09-27 07:56:00
مرحله۷ کار افرینی - 1399-09-27 07:54:00
مرحله۶کارافرینی - 1399-09-27 07:50:00
مرحله ۵ کار افرینی - 1399-09-27 07:49:00
مرحله ۴ کار افرینی - 1399-09-27 07:46:00
مرحله۳ کارافرینی - 1399-09-27 07:45:00
مرحله دوم کارافرینی - 1399-09-27 07:43:00
ورود به سامانه کار افرینی - 1399-09-27 07:34:00
مرحله ی دوم گزارش کردن - 1399-09-26 23:13:00
آموزش گزارش کردن مخاطب - 1399-09-26 23:10:00
مرحله دوم - 1399-09-26 22:53:00
اموزش خروج از برنامه شاد - 1399-09-26 22:50:00
اموزش داشتن دو برنامه شاد دریک گوشی - 1399-09-26 22:15:00
مرحله۳ - 1399-09-26 20:49:00
مرحله ۲ - 1399-09-26 20:48:00
اموزش تغییر تنظیمات در گروه(مرحله ۱) - 1399-09-26 20:45:00
حریم خصوصی ۳ - 1399-09-26 09:38:00
حریم خصوصی در شاد۲ - 1399-09-26 09:25:00
حریم خصوصی در شاد ۱ - 1399-09-26 09:22:00
تیک نهایی - 1399-09-25 23:25:00
مرحله دوم نقش سازمان - 1399-09-25 23:23:00
مرحله سوم کم کردن حجم ویدیو - 1399-09-30 10:38:00
مرحله دوم کم کردن حجم ویدیو - 1399-09-30 10:37:00
کم کردن حجم ویدیو - 1399-09-30 10:31:00
آموزش درست کردن پی دی اف - 1399-09-30 10:28:00
آموزش آزمون دادن کارافرینی - 1399-09-27 16:19:00
مرحله سوم اموزشات کتاب - 1399-09-27 11:14:00
مرحله دوم اموزشات کتاب - 1399-09-27 11:13:00
پیدا کردن اموزشات کتاب ها در شاد - 1399-09-27 11:10:00
مرحله ۱۰ کار افرینی - 1399-09-27 08:10:00
مرحله نهم کار افرینی - 1399-09-27 08:08:00
مرحله ۸ کارافرینی - 1399-09-27 07:56:00
مرحله۷ کار افرینی - 1399-09-27 07:54:00
مرحله۶کارافرینی - 1399-09-27 07:50:00
مرحله ۵ کار افرینی - 1399-09-27 07:49:00
مرحله ۴ کار افرینی - 1399-09-27 07:46:00
مرحله۳ کارافرینی - 1399-09-27 07:45:00
مرحله دوم کارافرینی - 1399-09-27 07:43:00
ورود به سامانه کار افرینی - 1399-09-27 07:34:00
مرحله ی دوم گزارش کردن - 1399-09-26 23:13:00
آموزش گزارش کردن مخاطب - 1399-09-26 23:10:00
مرحله دوم - 1399-09-26 22:53:00
اموزش خروج از برنامه شاد - 1399-09-26 22:50:00
اموزش داشتن دو برنامه شاد دریک گوشی - 1399-09-26 22:15:00
مرحله۳ - 1399-09-26 20:49:00
مرحله ۲ - 1399-09-26 20:48:00
اموزش تغییر تنظیمات در گروه(مرحله ۱) - 1399-09-26 20:45:00
حریم خصوصی ۳ - 1399-09-26 09:38:00
حریم خصوصی در شاد۲ - 1399-09-26 09:25:00
حریم خصوصی در شاد ۱ - 1399-09-26 09:22:00
تیک نهایی - 1399-09-25 23:25:00
مرحله دوم نقش سازمان - 1399-09-25 23:23:00
پشتیبانی شاد - 1399-10-15 08:08:00
کلاهبرداری دیجی کالا - 1453-10-08 14:04:00
وضیعت واتساپ - 1399-10-07 14:14:00
آزمون ساز - 1399-10-07 11:22:00
مترجم انلاین - 1399-10-06 23:04:00
دانلود برنامه تارکردن عکس - 1399-10-06 19:22:00
نصب برنامه استیکر کده - 1399-10-06 19:19:00
نصب برنامه شاد در ایفون یا کامپیوتر - 1399-10-06 14:29:00
خطای عدم نصب شاد - 1399-10-04 21:40:00
خطای ۴٠۶ در شاد - 1399-10-04 21:36:00
خطای۴٠۳ در شاد - 1399-10-04 21:31:00
نرم افزار - 1399-10-04 10:32:00
راهنمای قسمت های مختلف شاد - 1399-10-03 22:35:00
راهنمای قسمت مدرسه من - 1399-10-03 21:40:00
گروه و کانال - 1399-10-03 15:02:00
احراز هویت دانش آموزان - 1399-10-03 15:01:00
نکات مهم درمورد تدریس در شاد - 1399-10-03 13:17:00
آموزش ساختن برنامه - 1399-10-02 17:38:00
تنظیمات درشاد - 1399-10-02 13:11:00
ایجاد گروه و کانال - 1399-10-02 13:08:00
سرویس ها در شاد - 1399-10-02 13:02:00
ثبت نام در شاد - 1399-10-02 12:40:00
موبایل - 1399-10-01 23:21:00
برای دیدن فیلم ها در اپارات روی بریم کلیک کنید. - 1394-10-01 20:34:00
. - 1399-10-01 19:54:00
- 1399-10-01 19:49:00
مرحله سوم اخرین بازدید - 1399-10-01 19:48:00
مرحله دوم اخرین بازدید - 1399-10-01 19:45:00
آموزش کاری کردنه که در واتساپ کسی نتواند اخرین بازدید مرا ببیند - 1399-10-01 19:41:00
آموزش تاریک کردن یا حالت شب در شاد - 1399-10-01 17:21:00
مطالب جدید که در شاد بروز شده است ۹۹/۹/۱ - 1399-10-01 17:15:00
مرحله سوم کم کردن حجم ویدیو - 1399-09-30 10:38:00
مرحله دوم کم کردن حجم ویدیو - 1399-09-30 10:37:00
کم کردن حجم ویدیو - 1399-09-30 10:31:00
آموزش درست کردن پی دی اف - 1399-09-30 10:28:00
آموزش آزمون دادن کارافرینی - 1399-09-27 16:19:00
مرحله سوم اموزشات کتاب - 1399-09-27 11:14:00
مرحله دوم اموزشات کتاب - 1399-09-27 11:13:00
پیدا کردن اموزشات کتاب ها در شاد - 1399-09-27 11:10:00
مرحله ۱۰ کار افرینی - 1399-09-27 08:10:00
مرحله نهم کار افرینی - 1399-09-27 08:08:00
مرحله ۸ کارافرینی - 1399-09-27 07:56:00
مرحله۷ کار افرینی - 1399-09-27 07:54:00
مرحله۶کارافرینی - 1399-09-27 07:50:00
مرحله ۵ کار افرینی - 1399-09-27 07:49:00
مرحله ۴ کار افرینی - 1399-09-27 07:46:00
مرحله۳ کارافرینی - 1399-09-27 07:45:00
مرحله دوم کارافرینی - 1399-09-27 07:43:00
ورود به سامانه کار افرینی - 1399-09-27 07:34:00
مرحله ی دوم گزارش کردن - 1399-09-26 23:13:00
آموزش گزارش کردن مخاطب - 1399-09-26 23:10:00
مرحله دوم - 1399-09-26 22:53:00
اموزش خروج از برنامه شاد - 1399-09-26 22:50:00
اموزش داشتن دو برنامه شاد دریک گوشی - 1399-09-26 22:15:00
مرحله۳ - 1399-09-26 20:49:00
مرحله ۲ - 1399-09-26 20:48:00
اموزش تغییر تنظیمات در گروه(مرحله ۱) - 1399-09-26 20:45:00
حریم خصوصی ۳ - 1399-09-26 09:38:00
حریم خصوصی در شاد۲ - 1399-09-26 09:25:00
حریم خصوصی در شاد ۱ - 1399-09-26 09:22:00
تیک نهایی - 1399-09-25 23:25:00
- 1399-09-25 23:24:00
- 1399-09-25 23:23:00
مرحله دوم نقش سازمان - 1399-09-25 23:23:00
- 1399-09-25 23:19:00
- 1399-09-25 23:09:00
به وبلاگ خود خوش امدید - 0000-00-00 00:00:00
مرحله سوم کم کردن حجم ویدیو - 1399-09-30 10:38:00
مرحله دوم کم کردن حجم ویدیو - 1399-09-30 10:37:00
کم کردن حجم ویدیو - 1399-09-30 10:31:00
آموزش درست کردن پی دی اف - 1399-09-30 10:28:00
آموزش آزمون دادن کارافرینی - 1399-09-27 16:19:00
مرحله سوم اموزشات کتاب - 1399-09-27 11:14:00
مرحله دوم اموزشات کتاب - 1399-09-27 11:13:00
پیدا کردن اموزشات کتاب ها در شاد - 1399-09-27 11:10:00
مرحله ۱۰ کار افرینی - 1399-09-27 08:10:00
مرحله نهم کار افرینی - 1399-09-27 08:08:00
مرحله ۸ کارافرینی - 1399-09-27 07:56:00
مرحله۷ کار افرینی - 1399-09-27 07:54:00
مرحله۶کارافرینی - 1399-09-27 07:50:00
مرحله ۵ کار افرینی - 1399-09-27 07:49:00
مرحله ۴ کار افرینی - 1399-09-27 07:46:00
مرحله۳ کارافرینی - 1399-09-27 07:45:00
مرحله دوم کارافرینی - 1399-09-27 07:43:00
ورود به سامانه کار افرینی - 1399-09-27 07:34:00
مرحله ی دوم گزارش کردن - 1399-09-26 23:13:00
آموزش گزارش کردن مخاطب - 1399-09-26 23:10:00
مرحله دوم - 1399-09-26 22:53:00
اموزش خروج از برنامه شاد - 1399-09-26 22:50:00
اموزش داشتن دو برنامه شاد دریک گوشی - 1399-09-26 22:15:00
مرحله۳ - 1399-09-26 20:49:00
مرحله ۲ - 1399-09-26 20:48:00
اموزش تغییر تنظیمات در گروه(مرحله ۱) - 1399-09-26 20:45:00
حریم خصوصی ۳ - 1399-09-26 09:38:00
حریم خصوصی در شاد۲ - 1399-09-26 09:25:00
حریم خصوصی در شاد ۱ - 1399-09-26 09:22:00
تیک نهایی - 1399-09-25 23:25:00
- 1399-09-25 23:24:00
- 1399-09-25 23:23:00
مرحله دوم نقش سازمان - 1399-09-25 23:23:00
- 1399-09-25 23:19:00
- 1399-09-25 23:09:00
به وبلاگ خود خوش امدید - 0000-00-00 00:00:00